” پایگاه خبری و تحلیلی گیل قلم

زمینه انتشار: اجتماعی – فرهنگی 

شماره مجوز: ۱۵۹۳۴ * در نوبت هیات نظارت)

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: علیرضا شیخ الاسلامی

سردبیر: مجید همرنگ

مجری و پشتیبان فنی: محمود داداشی نیاکی